Készenléti szolgálat telefonszáma

  • az intézmény nyitvatartási idején kívül, hétvégén és ünnepnapokon, krízis esetén hívható:
    +36 30 733 7110Kiemelt partnereink

  • Magyar Élelmiszerbank Egyesület logója
  • A Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központot a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjaAdatvédelem

Adatvédelemmel kapcsolatos további dokumentumok az alábbi linken találhatóak:
https://www.hkszk.hu/letoltesek.php#adatvedelem

Adatkezelési tájékoztató
a https://www.hkszk.hu weboldal látogatói részére.

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az új Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletben (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.

Az Adatkezelő adatai, elérhetősége:

A weboldal üzemeltetője, a weboldalon vagy emailben megadott személyes adatok kezelője (a továbbiakban: Adatkezelő):

Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ

Elérhetőségeink:

Postai címünk:

4200 Hajdúszoboszló Kossuth u. 15. Pf.103.

Email címünk:

szszk.h.szob@netform.hu

Honlapunk:

https://www.hkszk.hu

Telefonszámunk:

06-52-557-791

Adatvédelmi tisztviselőnk neve:

 Dr. Ormóshegyi Zoltán

Elérhetősége:

06-52-557-791/206

 

Fogalom meghatározások:

Az adatkezelés alapelvei:

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös tekintettel az alábbiakra:

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.

A személyes adatoknak, pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból történik.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, vétlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

Fontos adatkezelési információk:

Az adatkezelés célja, hogy a szolgáltató/adatkezelő a weboldal működése során az oldalt meglátogató személyek részére a jogszabályban meghatározott szolgáltatásokat és speciális szolgáltatásokat nyújtson.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása és adott szolgáltatásra vonatkozó törvényi felhatalmazás.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése. Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adat hordozhatóságával szemben.

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulást, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulása alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető emailben, levélben a megadott elérhetőségi lehetőségeinken.

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást nem használja.

Adatfeldolgozók:

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév

ICON MÉDIA Kft.

Elérhetőségek:

Székhely:

6000 Kecskemét, Csóka u. 26.

Email cím:

 info@webdigital.hu

A HKSZK által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak a munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságáért.

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.

Az adatkezelés célja: a Weboldal működésének biztosítása.

A kezelt adatok: a HKSZK által megadott személyes adatok.

Az adatkezelés időtartalma és az adatok törlésének határideje. az adatkezelés a weboldal működésének végig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve a jogszabályon alapuló adatkezelés.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok:

A tájékoztatás kéréshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy intézményünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségen tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk, hogy valamely adatát módosítsuk. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségen tájékoztatást küldünk.

A törléshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk, hogy valamely adatának törlését. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségen tájékoztatást küldünk.

A zároláshoz való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk, hogy valamely adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok zárolását. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségen tájékoztatást küldünk.

A tiltakozáshoz való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk és a döntésről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse intézményünk adatvédelmi tisztviselőjét. Így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Bejelentés a felügyeleti hatósághoz:
A felügyeleti hatósági feladatokat Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) látja el. A NAIH felé bejelentéssel élhet minden állampolgár személyes adatai kezelésével kapcsolatosan.

A NAIH elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36-1-391-1400
Telefax: +36-1-391-1410
Honlap: http://www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági jogorvoslat
Személyes adatai kezelésére vonatkozóan az Önt megillető jogok megsértése vagy ennek közvetlen veszélye esetén jogai érvényesítése érdekében bírósághoz fordulhat, amely az ügyben soron kívül jár el. A pert választása szerint a lakhelye vagy a tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéken indíthatja meg.

Alkalmazott jogszabályok:
Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatok kezelését a mindenkori hatályos, különösen pedig az alábbiakban felsorolt jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi: